Our Unit

/Our Unit
Our Unit 2018-12-28T11:13:14+00:00

OUR UNIT

Pegawai Latihan

–       Membuat perancangan latihan kakitangan

–       Mengesahkan kehadiran kakitangan ke latihan yang dianjurkan

–       Memantau kakitangan dalam memenuhi syarat 7 hari / 42 jam berkursus sebagaimana yang ditetapkan

 

Keperluan Ruang / Inventori

–       Mengawasi dan menyelaraskan keperluan ruang pentadbiran/pengajaran, penggunaan kemudahan serta peralatan di FPBU.

–       Membantu menyelaraskan penempatan kakitangan akademik dan pentadbiran di FPBU.

–       Pemantauan bilik-bilik dan ruang di FPBU – kerosakan/aduan/tempahan.

–       Memastikan kunci-kunci bilik disimpan dengan baik.

–       Merekodkan sebarang peminjaman kunci.

–       Rekod aset/inventori milik fakulti.

–       Pemantauan tagging aset.

–       Perolehan aset/inventori/alat tulis, permohonan LO/daftar bil

–       Menjadi pegawai aset di Fakulti

–       Memantau dan menyediakan keperluan peralatan akademik bagi setiap semester

–       Memantau dan menyediakan keperluan ruang di Fakulti setiap masa

–       Membuat perolehan dan pembelian bagi aset yang diperlukan di Fakulti

 

 

Keperluan ABM

–       Membantu menyelaraskan keperluan ABM.

–       Merekodkan sebarang peminjaman/tempahan ABM.

–       Permohonan komputer/ABM (termasuk pinjaman) untuk keperluan staf/fakulti/program

 

 

 

Program-Program Pelajar (Fakulti/Universiti/HEP/Pihak luar)

–       Sebutharga/Invois/Daftar Bil/LO

–       Tempahan (makanan, bilik, aircond, tiket dll)

–       Memastikan setiap kertas kerja disimpan dan difailkan(hardcopy & softcopy)

–       Laporan program dipastikan disimpan dan difailkan (hardcopy & softcopy)

–       Laporan kepada jabatan-jabatan lain (sekiranya diperlukan)

–       Rekod kehadiran

–       Pengurusan aturcara program

–       Kawalan fail berkaitan

–       Akaun berkaitan

 

Bengkel / program aktiviti pengurusan prestasi kakitangan

–       Sebutharga/Invois/Daftar Bil/LO

–       Tempahan (makanan, bilik, penginapan, aircond dll)

–       Memastikan setiap kertas kerja disimpan dan difailkan (hardcopy & softcopy)

–       Rekod kehadiran

–       Rekod penyertaan dari luar

–       Kawalan fail berkaitan

–       Akaun berkaitan

–       Laporan

 

 

Governan dan Pentadbiran Am

–       Carta ogranisasi Pentadbiran fakulti

–       Laporan tahunan

–       Penyediaan Laporan PIN

–       Urusan penyelarasan tempahan penginapan dan penerbangan staf

–       Membantu menyelaraskan penempatan kakitangan akademik di FPBU

–       Menyediakan perancangan keperluan inventori untuk pentadbiran dan akademik

Pengantarabangsaan – GISO, Lawatan Ilmiah

–       Urus setia penyediaan kertas kerja bersama KP berkaitan dan TD (PPPP)

–       Pengurusan kepada pelajar yang terlibat

Perjawatan

–       Membuat unjuran perjawatan yang diperlukan kepada BMI

–       Menerima permohonan perjawatan akademik

–       Menyediakan minit hasil perbincangan berkaitan permohonan perjawatan di Fakulti

–       Mengemaskini data kakitangan sedia ada di Fakulti

–       Membuat penyelarasan tugas kakitangan pentadbiran

–       Membuat permohonan, pemantauan dan penilaian kepada kakitangan sambilan di Fakulti

–       Menjadi urus setia pemilihan Ketua Program di Fakulti

–       Mengemaskini carta organisasi di Fakulti

 

Tabung Enterprise & Kawalan Akaun Aktiviti Pelajar/Staf FPBU

–       Pemantauan

–       Pindah peruntukan berdasarkan keperluan

–       Memastikan perbelanjaan seiring dengan resit yang dikemukakan (pemantauan oleh PT berkaitan)

–       Urusan pendahuluan wang/nota perbelanjaan (pemantauan oleh PT berkaitan)

–       Makluman program

Urusan peruntukan / kewangan Fakulti

–       Menyediakan maklumat bagi ABM1, ABM2, ABM5 dan ABM7 serta perincian setiap ABM bagi one-off dan dasar baru

–       Membuat laporan pengecualian (jika ada)

–       Memantau pengedaran baucer BB1M kepada pelajar

–       Membuat pindahan vot antara Jabatan atau dalaman

–       Membuat laporan peruntukan dan perbelanjaan Fakulti

–       Membuat perancangan kewangan tahunan

Pengajian Prasiswazah

 

Penjadualan dan Pendaftaran

–       Penawaran Kursus (Input maklumat penawaran kursus dan struktur penawaran/pengijazahan program – Al-A’aliyah)

–       Pendaftaran Pelajar Baru/Kursus (Sistem Al-A’aliyah)

–       Urusan tambah/gugur kursus (Sistem Al-A’aliyah)

–       Urusan Tarik Diri Kursus (Sistem Al-A’aliyah)

–       Urusan Pengecualian Kursus

–       Jadual kuliah

–       Rekod kehadiran pelajar

Peperiksaan/Pengijazahan

–       Maklumat Peperiksaan AKAD D/01

–       Urusan tangguh peperiksaan

–       Taksir Soalan

–       Kemasukan markah

–       Marksheet

–       Mesyuarat Khas Fakulti, Mesyuarat JPPS

–       Pengemaskinian struktur pengijazahan dan semakan laporan akademik pelajar tahun akhir (bagi tujuan pengijazahan)

–       Mengumpul rangka kursus bagi setiap semester

–       Memastikan fail kursus disediakan sebelum semester bermula dan dikemaskini sehingga akhir semester

–       Mengemaskini senarai mentor mentee

–       e-Undi

–       Brosur/pamplet program pengajian/fakulti

 

Urusan Status Diri Pelajar

–          Urusan gantung pendaftaran

–          Urusan tangguh pengajian

–          Urusan pertukaran program

–          Urusan tarik diri universiti

 

Pengajian Siswazah

–       Qualifying Test

–       Kolokium

–       Penawaran Kursus (Kerja Kursus & Penyelidikan)

–       Rekod penyelia pelajar, tajuk tesis pelajar, senarai pelajar ikut semester/tahun pengajian/program

–       Urusan semakan pendaftaran pelajar (bersama PPS)

–       Maklumat peperiksaan akhir

–       Taksir Soalan

–       Kemasukan markah

–       Brosur/pamplet program pengajian/fakulti

Peperiksaan/Pengijazahan

–       Maklumat Peperiksaan AKAD D/01

–       Urusan tangguh peperiksaan

–       Taksir Soalan

–       Kemasukan markah

–       Marksheet

–       Mesyuarat Khas Fakulti, Mesyuarat JPPS

–       Pengemaskinian struktur pengijazahan dan semakan laporan akademik pelajar tahun akhir (bagi tujuan pengijazahan)

–       Mengumpul rangka kursus bagi setiap semester

–       Memastikan fail kursus disediakan sebelum semester bermula dan dikemaskini sehingga akhir semester

–       Mengemaskini senarai mentor mentee

–       e-Undi

–       Brosur/pamplet program pengajian/fakulti

Persidangan, Penyelidikan dan Penerbitan

–       Membantu dalam urusan pengumpulan, pengedaran bahan/artikel dan Ahli Jawatankuasa Penerbitan Buletin FPBU

–       Mengemaskini rekod penerbitan ahli-ahli fakulti